• شرايط عضويت

آيين نامه آرشيو فيلم

 

1­. عضويت در آرشيو پژوهشي منوط به اخذ مجوز از شوراي مربوطه مي­باشد.

2­. درهر نوبت صرفا دو فيلم امانت داده مي­شود.

3­. مدت امانت هر فيلم درآرشيو 48 ساعت مي­باشد.

4­. درصورت تأخير تا سه روز، روزانه مبلغ 1000 ريال و پس از سه روز، روزانه مبلغ 2000 ريال به عنوان جريمه دريافت مي­شود.

5­. درصورت بروز خسارت به فيلم­ها، تشخيص ميزان خسارت وارده به هر فيلم به عهده آرشيو مي­باشد.

 

شرايط عضويت

الف) تكميل فرم عضويت

ب) يك قطعه عكس

ج) فتوكپي شناسنامه

د) پرداخت مبلغ 30000 ريال به عنوان حق عضويت

ه­) ارائه معرفي نامه معتبر